Projekt pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego” to strategiczna inwestycja Województwa Małopolskiego, mająca na celu całościowe wsparcie regionalnych przewozów kolejowych w Małopolsce. Inwestycja ta finansowana jest z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy, budżetu województwa małopolskiego oraz środków własnych spółki Koleje Małopolskie. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 16 stycznia 2023 roku.

Informacje ogólne:

Realizacja inwestycji została rozpoczęta w dniu 8 lipca 2020 r.  podpisaniem umowy z Generalnym Wykonawcą Konsorcjum firm: BUDIMEX S.A.- Lider i KZN Rail Sp. z o.o.-Partner Konsorcjum. Rozpoczęło to proces pozyskiwania pozwolenia na budowę. Wszelkie wymagane uzgodnienia wymagane na etapie projektowania utrudnione były w związku z wpływem obostrzeń związanych z pandemią COVID. Pozwolenie na budowę zostało pozyskane w dniu 3 września 2021 r. i stało się prawomocne w dniu 1 października 2021 r. co pozwoliło na inaugurację rozpoczęcia  i symboliczne wbicie łopaty. 

Dnia 24.11.2022 r. została przekazana informacja o braku sprzeciwu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie odnośnie przystąpienia do użytkowania budynku zaplecza.

Wybudowane Zaplecze techniczne do obsługi taboru kolejowego stanowi Punkt Techniczno–Eksploatacyjny Kraków (PTE). Podstawowym zadaniem PTE Kraków jest postój międzypociągowy pojazdów kolejowych Spółki, który wynika z planu pracy manewrowej i aktualnej sytuacji ruchowej. Dzięki działalności punktu możliwe jest terminowe i planowe wykonywanie czynności utrzymaniowo – serwisowo−naprawczych i obrządzania pojazdów kolejowych i przekazywanie ich do eksploatacji w celu realizacji założonych zadań eksploatacyjnych na potrzeby własne spółki, bez konieczności dojazdu do odległych punktów, a także docelowo możliwe będzie świadczenie usług w ramach Obiektu Infrastruktury Usługowej (OIU) innym przewoźnikom kolejowym w zakresie obsługi technicznej pojazdów kolejowych oraz pozostałych usług.

Obiekt ten przyczynia się do wzmocnienia kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich poprzez zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego w Małopolsce, a także poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży pasażerów w przewozach kolejowych na terenie województwa. 

Na hali  znajdują się 3 tory o długości 140 m. Na 2 torach przeglądowo-naprawczych będą wykonywane naprawy bieżące i awaryjne taboru oraz przeglądy okresowe w zakresie poziomów utrzymania P1, P2, P3. Na jednym torze znajduje się nowoczesna myjnia w obiegu zamkniętym, która zapewnienia całorocznego mycia i czyszczenia taboru.

Koszty:

 • Całkowita wartość inwestycji: 92 384 199,76 zł;
 • Koszty kwalifikowalne: 75 165 102,56 zł;
 • Wartość dofinansowania: 69 890 337,18 zł.

Lokalizacja: Kraków Główny KGA (dawniej Kraków Towarowy).

Powierzchnia terenu: 3,38 ha (dzierżawa na 30 lat od PKP S.A.).

Budynek składa się z:

 • Część warsztatowa – część jednokondygnacyjna składająca się z hali napraw, myjni i magazynu;
 • Część biurowo-socjalna – część dwukondygnacyjna.

W poziomie parteru części socjalno-biurowej zaprojektowano zaplecze socjalne oraz sanitarne ekip naprawczo-montażowych oraz nastawnię i dyspozytornię. W tej części budynku zlokalizowano także pomieszczenia dla serwisantów oraz warsztaty.

W poziomie pierwszego piętra zaprojektowano pomieszczenia dla drużyn konduktorskich oraz część administracyjną oddziału.

Kubatura: 56 142,72 m3.

Powierzchnia zabudowy: 4956 m2.

Projektowane wymiary zewnętrzne hali: ok. 36 m x 141 m.

Układ torowy:

 • tory w większości zelektryfikowane;
 • Hala: 3 tory o nawierzchni bezpodsypkowej i długości 140 m, w tym 2 tory przeglądowo-naprawcze, 1 tor myjni z obiegiem zamkniętym;
 • Łączna długość projektowanych torów - 3 922 m;
 • Liczba projektowanych rozjazdów – 14.

Wyposażenie:

 • Myjnia automatyczna, oczyszczalnia ścieków;
 • Tokarka podtorowa;
 • Suwnica mostowa;
 • Urządzenie do pomiaru nacisku kół;
 • Laserowy system pomiaru i kontroli zużycia kół;
 • Podnośniki pojazdów szynowych;
 • Stanowisko do opróżniania WC i wodowania zbiorników.

Rozpoczęcie budowy:

3 września 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę i rozbiórkę, a 21 września decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych zgód przystąpiliśmy do budowy. Symboliczne wbicie łopaty odbyło się 1 października 2021, a budowę zaplecza technicznego zainaugurowali marszałek Łukasz Smółka wspólnie z przedstawicielami Wykonawcy Budimex SA i KZN Rail oraz prezesem Kolei Małopolskich Tomaszem Warchołem.

"Liczymy, że pierwsze pojazdy wjadą do hali jeszcze w tym roku. Budynek zostanie podzielony na cztery strefy, w których znajdować się będzie hala napraw, część biurowo-socjalna i techniczna, magazyn oraz myjnia taboru. W środku hali będą trzy tory. Na jednym torze będziemy myć pojazdy, dwa pozostałe będą wyposażone w kanały inspekcyjne i na tych torach będzie odbywał się serwis, przeglądy i bieżące naprawy" - mówił podczas symbolicznego pierwszego wbicia łopaty prezes KMŁ Tomasz Warchoł.

  

Otwarcie inwestycji:

16 stycznia 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Techniczno-Eksploatacyjnego w Krakowie.

"Bardzo się cieszę, że najnowocześniejsze zaplecze kolejowe w Małopolsce i w Polsce staje się faktem. Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, że w 2018 i 2019 roku, jako szef zarządu województwa, zaufał małopolskim kolejarzom i nie szczędził środków na budowę nowoczesnego zaplecza. Dzięki temu wsparciu również oferta przewozowa w naszym województwie ciągle rozwija się. To sukces, że Koleje Małopolskie stają się nowoczesne, bezpieczne, komfortowe, czyste i punktualne" - mówił podczas uroczystości wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

  

Niewątpliwymi korzyściami z własnego zaplecza będzie zaoszczędzenie czasu potrzebnego na podstawienie składów do miejsca wykonywania przeglądu i wyeliminowanie ryzyka oczekiwania na wjazd na tory serwisowe zewnętrznych operatorów przyczynia się on również do powstania nowych miejsc pracy. W miejscu, gdzie jeszcze niedawno była niewykorzystana stara infrastruktura torowa, dzisiaj mamy nowoczesny obiekt, który stanie się  solidnym oparciem w realizacji głównego zadania Spółki Koleje Małopolskie, czyli świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego i zapewnienie efektywnej organizacji i funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego na terenie województwa małopolskiego.

Kalendarium:

 • 30 września 2019 r. - Złożenie wniosku o dofinansowanie.

 • 19 grudnia 2019 r. - Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego”.

 • 23 kwietnia 2020 r. - Uchwała nr 597/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektu.

 • 20 maja 2020 r. - Ogłoszenie przetargu na Usługę Inżyniera Kontraktu.

 • 7 lipca  2020 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie.

 • 8 lipca 2020 r. -  Podpisanie umowy wykonawczej na zaprojektowanie i budowę z Konsorcjum firm Budimex S.A i KZN Rail Sp. z o.o.

 • 2 września 2020 r. - Podpisanie umowy na Usługę Inżyniera Kontraktu z firmą Ekocentrum Sp. z o.o.

 • 20 października 2020 r. - Opracowanie przez Generalnego Wykonawcę koncepcji projektowej budynku hali wraz z wizualizacją hali.

 • 20 listopada 2020 r. – Opracowanie przez Generalnego Wykonawcę koncepcji projektowej wszystkich branż.

 • 4 grudnia 2020 r. - Sporządzenie przez Wykonawcę projektu budowlanego wszystkich branż.

 • 30 grudnia 2020 r. – Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 • 30 grudnia 2020 r. – Podpisanie Aneksu do Umowy o dofinansowanie.

 • 3 września 2021 r. - Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 49/BZ/2021 – zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę.

 • 21 września 2021 r. - Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 49/BZ/2021 o pozwolenie na budowę stała się ostateczna.

 • 1 października 2021 r. – Symboliczne wbicie łopaty przez Marszałka Łukasza Smółkę, Wojewodę Łukasza Kmitę, prezesa Kolei Małopolskich sp. z o.o. Tomasza Warchoła oraz przedstawicieli firm Budimex S.A i KZN Rail Sp. z o.o

 • 27 grudnia 2021 r. – podpisanie Aneksu nr 1 z Generalnym Wykonawcą.

 • 28 stycznia 2022 r. – podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy na dofinansowanie.

 • 31 stycznia 2022 r. – podpisanie Aneksu nr 2 z Generalnym Wykonawcą.

 • 24 listopada 2022 r. - otrzymanie informacji o braku sprzeciwu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie odnośnie przystąpienia od użytkowania budynku zaplecza.

 • 30 listopada 2022 r. - pozyskanie świadectwa bezpieczeństwa.

 • 16 stycznia 2023 r. - uroczyste otwarcie inwestycji.

Filmy relacjonujące postępy w budowie zaplecza technicznego można obejrzeć TUTAJ.

 

EFRR kolor 300dpi