„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Spółki: https://kolejemalopolskie.com.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 23.03.2022r.

Data ostatniej aktualizacji: 09.09.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia:

 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o dostępności cyfrowej)
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o dostępności cyfrowej)

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Data sporządzenia: 12.01.2023 r.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Spółkę.

Dane kontaktowe, informacje zwrotne i postępowanie odwoławcze:

Dane teleadresowe siedziby Spółki:

"Koleje Małopolskie" sp. z o.o.

 ul. Wodna 2, 30-556 Kraków

tel. (12) 30 71 714

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Szymonem Kamyszem e-mail: szymon.kamysz@kolejemalopolskie.com.pl, tel. 727 441 116. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej używane są standardowe skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Dostępność siedziby Spółki, Centrum Obsługi Klienta oraz Punktu Obsługi Klienta

Siedziba spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. mieści się w budynku przy ul. Wodnej 2 w Krakowie. Do budynku siedziby prowadzi wejście główne zlokalizowane od strony parkingu, które dostosowane jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich (bezprogowe). Budynek jest wyposażony w windę. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na każdym poziomie budynku: parterze, I piętrze i II piętrze w linii prostej od wejścia głównego/ po prawej stronie od wyjścia z windy.

Istnieje możliwość zaparkowania samochodu przez osoby z niepełnosprawnością na parkingu siedziby Spółki (wjazd od strony ul. Wodnej – stanowiącej przedłużenie ul. Drewnianej), po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby – numer telefonu znajduje się na bramie wjazdowej (miejsca przy bocznej ścianie budynku, za bramą otwieraną przez pracownika sekretariatu). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Centrum Obsługi Klienta znajduje się w centrum miasta, w budynku Dworca PKP Kraków Główny w pasażu głównym, obok I peronu. Jest przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej możliwości poruszania się, poprzez zastosowanie obniżonych blatów, wejścia bezprogowego oraz pętli indukcyjnych dla osób z dysfunkcją słuchu.

Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany jest w centrum miasta, w budynku Dworca PKP Kraków Główny, na antresoli obok windy prowadzącej na peron nr V oraz przejścia na Małopolski Dworzec Autobusowy w Krakowie.

Budynek Dworca PKP jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się i jest odpowiednio oznaczony, również w zakresie lokalizacji kas biletowych, a także dobrze skomunikowany poprzez dostępność w pobliżu przystanków autobusowych i tramwajowych.

Udogodnienia:

– dostępność wind,

– odpowiednia szerokość korytarzy,

– dostępność sieci WiFi,

– toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnością,

– obsługa osób z niepełnosprawnością podróżujących z psami przewodnikami oraz psami asystującymi,

– dostępność obsługi dworca, która służy pomocą osobom z niepełnosprawnościami, również w zakresie związanym z zakupem biletu oraz możliwość zapewnienia asysty.

Dostępność pojazdów eksploatowanych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami we wszystkich pojazdach użytkowanych przez Spółkę prezentują się następująco:

 1. Pojazdy EN64 – podest/windy, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 2. Pojazdy EN77 – podest/windy, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 3. Pojazdy EN78 – podest/windy, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 4. Pojazdy EN79 – podest/windy, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 5. Pojazdy EN78A – podest/windy, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 6. Pojazdy EN76B – podest/windy, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;

Usprawnienia dla osób niewidomych we wszystkich pojazdach użytkowanych przez Spółkę prezentują się następująco:

 1. Pojazdy EN64 – oznaczenia pismem Braille’a na przyciskach SOS, WC oraz na przycisku przywołania dla osób niepełnosprawnych;
 2. Pojazdy EN77 – oznaczenia pismem Braille’a na przyciskach SOS, INFO (rozmowa z maszynistą), oznaczenia w kabinie WC (jak należy korzystać z umywalki/mydła/suszarki do rąk/woda niezdatna do picia, oznaczenie miejsca papieru toaletowego, zakaz wrzucania odpadów do muszli klozetowej, miejsce przewijaka dla dzieci), oznaczenie rozkładanych krzeseł, numeracja siedzeń;
 3. Pojazdy EN78 – oznaczenia pismem Braille’a na przyciskach SOS, INFO (rozmowa z maszynistą), oznaczenia w WC (wejście – wolna/zajęta, przesunięcie drzwi, jak należy korzystać z umywalki/mydła/suszarki do rąk/woda niezdatna do picia, oznaczenie miejsca papieru toaletowego, zakaz wrzucania odpadów do muszli klozetowej, miejsce przewijaka dla dzieci);
 4. Pojazdy EN79 – oznaczenia pismem Braille’a na przyciskach SOS, interkom, oznaczenia w kabinie WC (jak należy korzystać z umywalki/mydła/suszarki do rąk/woda niezdatna do picia, oznaczenie miejsca papieru toaletowego, zakaz wrzucania odpadów do muszli klozetowej);
 5. Pojazdy EN78A – oznaczenia pismem Braille’a na przyciskach SOS, interkom, oznaczenia w kabinie WC (jak należy korzystać z umywalki/mydła/suszarki do rąk/woda niezdatna do picia, oznaczenie miejsca papieru toaletowego, zakaz wrzucania odpadów do muszli klozetowej);
 6. Pojazdy EN76B – oznaczenia pismem Braille’a na przyciskach SOS, interkom, oznaczenia w kabinie WC (wejście – wolna/zajęta, przesunięcie drzwi, jak należy korzystać z umywalki/mydła/suszarki do rąk/woda niezdatna do picia, oznaczenie miejsca papieru toaletowego, zakaz wrzucania odpadów do muszli klozetowej, miejsce przewijaka dla dzieci.