Spółka Koleje Małopolskie sp. z o.o. to polski przewoźnik multimodalny

Powołana w celu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego poprzez zapewnienie efektywnej organizacji i funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego na terenie województwa małopolskiego.

Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, pełniący w Spółce funkcję Zgromadzenia Wspólników. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 69 140 000,00 złotych. 

Spółka działa w sferze użyteczności publicznej, m.in. poprzez: realizację wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, rozwijanie nowoczesnej komunikacji kolejowej na terenie województwa małopolskiego, zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, wprowadzenie cykliczności przewozów, zwiększenie komfortu podróży, integrowanie komunikacji publicznej, poprawę dostępności pociągów dla osób o ograniczonej mobilności oraz zakup i modernizację taboru kolejowego. 

W celu realizacji powierzonych zadań w dniu 23 czerwca 2014 roku Spółka pozyskała licencję na wykonywanie przewozów kolejowych osób Nr WPO/236/2014, stając się tym samym licencjonowanym przewoźnikiem.

Koleje Małopolskie uzyskały w dniu 29.08.2014 r. europejski certyfikat bezpieczeństwa (Cześć A) Nr PL1120140011, będący między innymi akceptacją systemu zarządzania bezpieczeństwem, ważnej na terytorium Unii Europejskiej oraz w dniu 15.10.2014 r. uzyskał krajowy certyfikat bezpieczeństwa (Cześć B) Nr PL1120140015, akceptującej wewnętrzne regulacje w celu spełnienia przez przewoźnika kolejowego określonych wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej.

Od uruchomienia pierwszego kursu minęło już 9 lat. Przez ten czas Koleje Małopolskie zmieniły oblicze kolei w regionie. W początkowej fazie działalności obsługiwały trasę Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny. 

W kolejnych latach przewoźnik rozwinął swoją ofertę przewozową o połączenia do Portu Lotniczego Kraków-Balice, Miechowa, Sędziszowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy-Zdrój, Zakopanego oraz Jasła. 12 grudnia 2021 r. Koleje Małopolskie uruchomiły połączenia również do Trzebini, Oświęcimia oraz Skawiny. Od 10 grudnia 2023 r. małopolski przewoźnik kursuje do Oświęcimia również przez Skawinę. 
>

Dzięki współpracy ze strona Słowacką, w 2018 roku uruchomione zostały weekendowe połączenia między Muszyną a Popradem.


Co więcej, "Koleje Małopolskie" sp. z o.o. zgłosiły do Urzędu Transportu Kolejowego trzy wnioski o otwarty dostęp do torów dla połączeń komercyjnych do Częstochowy, Stalowej Woli i Medyki. W ten sposób przewoźnik lepiej wykorzysta tabor podczas weekendów, gdy maleją przewozy aglomeracyjne. 

Aktualnie, dzięki ostatnim dostawom od bydgoskiej PESY oraz nowosądeckiego NEWAGU, Spółka "Koleje Małopolskie" sp. z o.o. dysponuje 30 Elektrycznymi Zespołami Trakcyjnymi.

W skład floty Kolei Małopolskich wchodzą pojazdy EN64, EN77, EN76B, EN78, EN78A oraz EN79. Każdego dnia pociągi KMŁ obsługują 190 kursów.  
>

Krokiem milowym dla rozwoju transportu kolejowego w Małopolsce było podpisanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego umowy na realizację inwestycji "Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego". Budowa zaplecza jest strategiczną inwestycją wartą 91 mln zł.

3 września 2021 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę i rozbiórkę, a 21 września decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych zgód przystąpiliśmy do budowy. Symboliczne wbicie łopaty odbyło się 1 października 2021 r.. 

 

24 listopada 2022 r. została przekazana informacja o braku sprzeciwu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie odnośnie przystąpienia do użytkowania budynku zaplecza, natomiast 16 stycznia 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Techniczno-Eksploatacyjnego w Krakowie. 

Na hali  znajdują się 3 tory o długości 140 m. Na 2 torach przeglądowo-naprawczych będą wykonywane naprawy bieżące i awaryjne taboru oraz przeglądy okresowe w zakresie poziomów utrzymania P1, P2, P3. Na jednym torze znajduje się nowoczesna myjnia w obiegu zamkniętym która zapewnienie całorocznego mycia i czyszczenia taboru.

>

Spółka "Koleje Małopolskie" realizuje również połączenia autobusowe w ramach Małopolskich Linii Dowozowych.

Obecnie pasażerowie mogą korzystać z prawie 50 linii, natomiast łączna długość wszystkich linii przekroczyła 1500 km. Każdego dnia wszystkie trasy obsługuje ponad 85 autobusów. W 2023 r. z wojewódzkich połączeń autobusowych skorzystało ponad 2 miliony podróżnych.

Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Małopolskim na lata 2010-2030, przyjęta uchwałą nr 1434/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2010 r. przewiduje rozwój infrastruktury i taboru tak, aby zapewnić podaż usług odpowiednią do istniejącego popytu, a przez podniesienie ich jakości, przyczynić się do wzrostu udziału transportu kolejowego w przewozie towarów i pasażerów, a także zwiększenie dostępności transportowej regionów Małopolski.

W celach szczegółowych Strategii wymieniono
między innymi:

>

A także przeniesienie części popytu z transportu drogowego na kolejowy.

>

Podniesienie efektywności ekonomicznej, konkurencyjności i atrakcyjności przewozów regionalnych względem transportu drogowego (publicznego i indywidualnego).

>

Powołana przez Samorząd Województwa Małopolskiego Spółka Koleje Małopolskie działać będzie w sferze użyteczności publicznej, w szczególności poprzez:

 1. realizację wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w tym w strefie transgranicznej oraz świadczenie usług związanych z przewozem,

 2. rozwijanie nowoczesnej komunikacji kolejowej na terenie województwa małopolskiego,

 3. wykorzystanie węzłów przesiadkowych Park&Ride z innymi przewoźnikami (MPK, inni przewoźnicy),

 4. zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów,

 5. wprowadzenie cykliczności przewozów,

 6. zwiększenie komfortu podróży,

 7. integrowanie komunikacji publicznej,

 8. zintegrowanie ofert taryfowych wiążących kolej i innych przewoźników (komunikacja miejska) oraz integracja systemów pasażerskiego transportu zbiorowego

 9. zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruch pasażerskiego z transportu drogowego przez transport kolejowy,

 10. doskonalenie i podnoszenie standardów w zakresie transportu kolejowego,

 11. poprawa dostępności pociągów dla osób o ograniczonej mobilności,

 12. zakup i modernizację taboru kolejowego.

Statut

Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. została powołana na podstawie Uchwały Nr XLIV/705/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie powołania jednoosobowej spółki Województwa Małopolskiego oraz zgodnie z Uchwałą Nr 1518/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku.

Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego, pełniący w Spółce funkcję Zgromadzenia Wspólników. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki.