FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Czy mogę zająć dowolne miejsce w pociągu?

W pociągu można zająć każde miejsce z wyjątkiem miejsc przeznaczonych dla obsługi pociągu. Dodatkowo w pociągach wyznaczone są miejsca dla osób z  ograniczoną możliwością poruszania się oraz podróżnych z rowerem, przy czym podróżny może zająć te miejsca do czasu pojawienia się osób, dla których zostały one przeznaczone.

Czy zakup biletu w pociągu wiąże się z dodatkowymi opłatami?

W przypadku zakupu biletu u obsługi pociągu na stacji, na której znajduje się kasa biletowa pobierana jest opłata dodatkowa za wydanie biletu w wysokości 3,00 zł.

Jednakże w każdym pociągu KMŁ znajdują się biletomaty, w których można zakupić bilet bez opłaty dodatkowej niezależnie od stacji rozpoczęcia przejazdu.

Jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie skargi/reklamacji?

Przewoźnik ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji/skargi, pod warunkiem, że spełnia ona wymogi formalne, czyli zawiera ona: imię i nazwisko podróżnego, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego lub adres właściwy – w razie uznania reklamacji, niezbędne kopie dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu, kwotę roszczenia, uzasadnienie reklamacji oraz podpis podróżnego w przypadku reklamacji złożonej pisemnie.

Co mam zrobić jeśli chcę przewieźć rower pociągiem, a część trasy obsługuje ZKA?

Przed rozpoczęciem podróży należy zapoznać się z aktualnym rozkładem jazdy, przejazdy realizowane częściowo zastępczą komunikacją autobusową są szczegółowo oznaczone. Należy brać pod uwagę, że w ZKA nie ma możliwości przewozu rowerów i wybierać połączenia realizowane w całości pociągiem.

Dlaczego dziecko nie może skorzystać z ulgi na Kartę Dużej Rodziny?

Wynika to z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z tym rozporządzeniem, młodzieży szkolnej przysługuje ulga na przejazd wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Czy w pociągach jest możliwość płatności kartą za bilet?

Tak.

Czy jest jakaś oferta specjalna dla rodzin?

W weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy obowiązuje oferta specjalna „Małopolski Bilet dla Rodziny”.

Z oferty może skorzystać od 2 do 4 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia.

Czy mam obowiązek zgłoszenia się po bilet w pociągu?

Tak, zgodnie z Regulaminem KMŁ podróżny, który nie posiada ważnego dokumentu przewozu ma obowiązek zgłosić się po bilet do obsługi pociągu niezwłocznie po wejściu do pojazdu.

Nie mam przy sobie dokumentu uprawniającego do ulgi (np. legitymacji). Czy samo zdjęcie takiego dokumentu wystarczy?

Nie wystarczy, ponieważ zdjęcie nie jest dokumentem. Ulga na przejazd przysługuje wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.

Jak można pozyskać fakturę do biletu jednorazowego?

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem, bilet jednorazowy, wystawiony przez przewoźnika kolejowego w kasie biletowej lub u obsługi pociągu stanowi fakturę VAT. W kwestii biletów zakupionych w automatach biletowych oraz w kanałach elektronicznych (np. e-podróżnik, BILKOM, mPay, KOLEO, SkyCash, MKA) należy zapoznać się z Regulaminem właściwego kanału sprzedaży.

Dlaczego pociąg KMŁ pełen ludzi przepuszcza inny  pociąg z mniejszą frekwencją?

Pociągi ekspresowe i międzynarodowe mają nadany wyższy priorytet przejazdu, w związku tym pociągi osobowe oczekują na przejazd tychże pociągów, nawet jeżeli są opóźnione. Poziom zapełnienia pociągów nie ma wpływu na ich priorytet na sieci kolejowej.

Z czego wynikają opóźniania pociągów KMŁ?

Opóźnienia pociągów mogą wynikać z wielu powodów.

Najczęstszymi przyczynami są:

  • Przepuszczanie (pierwszeństwo) pociągów ekspresowych, międzywojewódzkich. Warto zwrócić uwagę, że kategoria ruchowa pociągu nie jest zbieżna z kategorią handlową (przykładowo – niektóre pociągi kategorii IC kursują w myśl rozkładu jazdy, jako pociągi ekspresowe, zatem one mają bezwzględne pierwszeństwo przed pociągami KMŁ),
  • Awarie infrastruktury kolejowej, przerwy i zakłócenia w dostarczaniu energii trakcyjnej,
  • Usterki pojazdów kolejowych przewoźników pasażerskich i towarowych,
  • Wypadki z udziałem osób postronnych i dzikiej zwierzyny,
  • Złe warunki atmosferyczne, szczególnie nagłe zjawiska pogodowe.

Trzeba także wiedzieć, że utrudnienia, które występują lokalnie w jednym miejscu, interferują na pozostałe części sieci. 

Przykładowo – opóźniony pociąg międzywojewódzki, który doznał opóźnienia kilka godzin wcześniej w innej części Polski, wymusi postój pociągów KMŁ, jeżeli te będą kolidować z jego trasą przejazdu.

Kto ustala rozkład jazdy i kiedy się on zmienia?

Rozkład jazdy pociągów KMŁ tworzony jest na zamówienie organizatora przewozów, czyli Województwa Małopolskiego. O tym, na jakich trasach i z jaką częstotliwością kursują pociągi KMŁ, decyduje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wraz z organizatorem przewozów staramy się stworzyć najdogodniejszy rozkład jazdy. Warto jednak przesłać swoje propozycje do urzędu marszałkowskiego oraz do przewoźnika. Z urzędem marszałkowskim można skontaktować się e-mailowo: kolej@umwm.pl. Ostateczny wpływ na kształt oferty przewozowej ma jednak zarządca infrastruktury kolejowej, czyli spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która decyduje m.in. o dokładnej godzinie odjazdu pociągu, numerze peronu, czy o kolejności przejazdu pociągów na danej trasie.

Rozkłady PKP PLK uwzględniają rokroczne korekty w rocznym rozkładzie jazdy, w których godziny odjazdów pociągów dostosowane są m.in. do remontów torów lub innych inwestycji, na przykład modernizacji stacji.

Konstrukcja rozkładu jazdy jest prowadzona przy współudziale przewoźników, z którymi konsultowane są wszystkie elementy, które mają wpływ, na jakość rozkładu jazdy.

Podczas opracowywania RRJ, PKP PLK uwzględnia stopnie pierwszeństwa pociągów:

1) pasażerskie ekspresowe (EC, EN, EI) i międzynarodowe (MM, RM);

2) pasażerskie międzywojewódzkie i wojewódzkie dowożące do pracy w godzinach 05:30 – 08:30 oraz odwożące z pracy w godzinach 14:30-17:30.

Rozkład jazdy opracowywany jest na cały rok, który rozpoczyna się od 2 niedzieli grudnia i trwa do soboty poprzedzającej drugą niedzielę grudnia kolejnego roku. Dodatkowo rozkład ten dzieli się na 5 okresów obowiązywania (korekt). Zmiany rozkładu mają miejsce w marcu, czerwcu, wrześniu i listopadzie, zawsze w niedzielę. Podział na krótsze okresy obowiązywania ma na celu dostosowanie rozkładu jazdy konkretnych pociągów do warunków panujących na sieci kolejowej, które się zmieniają w zależności od m.in. postępujących robót infrastrukturalnych, ograniczeń prędkości, okresowych zamknięć niektórych szlaków.