Szkolenie na stanowisko maszynista (uzyskanie świadectwa maszynisty)

Kraków

Wymagane dokumenty

Od kandydatów oczekujemy posiadania ważnej licencji maszynisty oraz:

 • Kserokopii ważnej licencji maszynisty,
 • Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 • Kserokopii świadectwa z egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty, 
 • Kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • CV z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Listu motywacyjnego.

Proces rekrutacji i szkolenia będzie przebiegał następująco:

 1. Po zakończeniu rekrutacji, osoby zainteresowane szkoleniem zostaną zaproszone na spotkanie z udziałem maszynistów instruktorów, podczas którego zostanie przeprowadzony test weryfikujący wiedzę z zakresu techniki ruchu, sygnalizacji i budowy taboru kolejowego.
 2. Z uwagi na to, że ilość miejsc jest ograniczona, kandydaci, którzy test zaliczą z wynikiem pozytywnym, otrzymają zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne w sprawie pracy.
 3. Badania lekarskie w Kolejowej Medycynie Pracy w celu otrzymania świadectwa maszynisty.
 4. Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnego orzeczenia lekarskiego zostanie on wpisany na listę maszynistów stażystów Spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
 5. Od 02.09.2024 r. planowane jest rozpoczęcie procesu szkolenia na świadectwo maszynisty trwającego około 13 miesięcy.
 6. Proces szkolenia zostanie zakończony egzaminem na świadectwo maszynisty przeprowadzonym przez egzaminatora wyznaczonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Niniejszym, mając na podstawie art.6 ust.1 pkt a) Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Koleje Małopolskie ”sp. z o.o. z siedzibą ul. Wodna 2, 30-556 Kraków, w zakresie obojętnym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce „Koleje Małopolskie” sp. z o. o. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1.    Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
2.    Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
3.    Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia